การจัดทำโครงการและคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุน

                 เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถจัดทำโครงการและคำขอมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุนทุนอุปถัมภ์กีฬา จึงได้รวบรวมองค์ประกอบสำคัญเพื่อการจัดทำคำขอโครงการ ดังนี้

 

                1.   การเสนอคำขอ   ให้ทำเป็นหนังสือแนบรายละเอียดโครงการ พร้อมด้วยเอกสาประกอบ ดังนี้

                         1.1   แผนการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม

                         1.2   กิจกรรมหรือผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ (ถ้ามี)

                         1.3   หนังสือแสดงการมอบหมายภารกิจขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศหรือองค์กรกีฬาของชาติในโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)

                 2.   การยื่นคำขอ   นำส่งโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่

                         เลขานุการคณะกรรมการฯ (แผนงานสนับสนุนทุนอุปถัมภ์กีฬา)

                         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-343-1500 / โทรสาร 02-343-1551 หรือที่

                         สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแผนงานฯ

                         ราชมังคลากีฬาสถาน E6  การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

                3.   กำหนดเวลาการเสนอคำขอ

                                  การเสนอหนังสือคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุน ต้องนำส่งคำขอและเอกสารโครงการพร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนให้แก่ สสส. ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนกำหนดเวลาเริ่มต้นโครงการ / กิจกรรม

 

                4.   แบบโครงการ   มีรูปแบบและรายละเอียด ดังนี้

 

                        4.1   แบบโครงการ   ให้เป็นไปตามรูปแบบโครงการโดยทั่วไป

 

                        4.2   ชื่อโครงการ  และผู้รับผิดชอบโครงการ

 

                        4.3   หลักการและเหตุผลให้สรุปความเป็นมา ความจำเป็นที่จัดให้มีโครงการดังกล่าว

 

                        4.4   วัตถุประสงค์อาจแบ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง ทั้งนี้ควรระบุวัตถุประสงค์ โครงการที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถวัดผลและประเมินผลได้

 

                        4.5   ระยะเวลาการดำเนินโครงการมีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในโครงการที่แน่นอน โดยไม่เป็นโครงการย้อนหลังหรือได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะเสนอขอรับการสนับสนุน

 

                        4.6   เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ ให้ระบุชี้แจงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีส่วนร่วม ที่เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตามกลุ่มเป้าหมายที่อาจมีขึ้นในอนาคตโดยละเอียด

 

                        4.7   สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ  ให้ชี้แจงเขตพื้นที่ที่ดำเนินการโดยชัดเจน

 

                        4.8  วิธีการดำเนินการและคณะกรรมการ หรือองค์กรบริหารโครงการรวมถึงองค์กรที่เป็นภาคี หรือ ร่วมในโครงการโดยละเอียด

 

                        4.9   กิจกรรมหรือภารกิจหลักของโครงการมีความสอดคล้องหรือสามารถตอบสนองต่อนโยบายสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติอย่างไร กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการรับมอบหมายจากองค์กรกีฬาระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรกีฬาแห่งชาติจะต้องระบุองค์กรหรือหน่วยงานที่มอบหมาย รวมถึงพันธะผูกพันแล้วแต่กรณี

 

                        4.10  งบประมาณโครงการให้แจ้งงบประมาณรวม โดยจำแนกจำนวนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน พร้อมด้วยรายละเอียดการใช้จ่ายสำหรับงบประมาณขอรับการสนับสนุน กรณีที่ได้รับงบประมาณสมทบ จากหน่วยงานอื่นให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณ และหน่วยงาน หรือบริษัทเอกชนที่สนับสนุนด้วย

 

                        4.11  การประเมินผลให้ชี้แจงรูปแบบการประเมินผลที่พึงมีโดยชัดเจน

 

                        4.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับให้แสดงผลที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลสัมฤทธิ์หรือความสำเร็จของโครงการ รวมทั้งผลต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 
iNet Revolutions Co., Ltd.