พันธกิจ

                จุดประการ กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ 

            สสส. เป็นกลไกเล็กๆ ชิ้นหนึ่งของ ระบบสุขภาพไทย มีพันธกิจคือ “จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน พัฒนาสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์” ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ คือ คนไทยรับผิดชอบสร้างสุขภาพดีแก่ตนเองและหมู่คณะ อาศัยอยู่ในสังคมที่ดี เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและมีชีวิตสุขแบบพอเพียง โดยบรรดาองค์กรทางสังคมล้วนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งiNet Revolutions Co., Ltd.