บทบาทของ สสส.

                สสส.ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพผ่านองค์กรภาคีเครือข่ายจำนวนมากทั่วประเทศ โดยจุดประกาย กระตุ้น และสนับสนุนภาคีผู้รับผิดชอบนโยบายสาธารณะ ภาคีรณรงค์ภาคีวิชาการ ภาคีองค์กรต่างๆ และภาคีชุมชนท้องถิ่น เพื่อไปสู่จุดหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์

                งบประมาณจาก สสส.เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนและมักเป็นเพียงงบประมาณตั้งต้นหรือสมทบ ยกเว้นกรณีภารกิจหลักตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯ

                บทบาทสำคัญของ สสส.อยู่ที่การเชิญชวนให้บรรดาภาคีข้างต้นมารวมพลังกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ เช่น ร่วมพัฒนาแผน/โครงการ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมเรียนรู้ และร่วมตรวจสอบซึ่งกันและกัน

                สสส.ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติกาประจำหรือปฏิบัติการซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน “เจ้าของเรื่อง”

                สสส.ไม่มีภารกิจให้บริการสุขภาพแต่อาจสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดรับกันนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

 iNet Revolutions Co., Ltd.