คู่มือการดำเนินการแผนงานสนับสนุนทุนอุปภัมภ์กีฬา


วิสัยทัศน์และพันธมิตรในการสร้างเสริมสุขภาวะ

                “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” หมายถึง คนไทยมีสุขภาพดีครบในสี่มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม ทั้งนี้ “ระบบสุขภาพ” ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมย่อมจะเป็นหลักประกันความยั่งยืนสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ระยะ 10 ของ สสส.

                ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

พันธกิจ

                จุดประการ กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ  สสส. เป็นกลไกเล็กๆ ชิ้นหนึ่งของ ระบบสุขภาพไทย มีพันธกิจคือ “จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน พัฒนาสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์” ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ คือ

คนไทยรับผิดชอบสร้างสุขภาพดีแก่ตนเองและหมู่คณะ อาศัยอยู่ในสังคมที่ดี เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและมีชีวิตสุขแบบพอเพียง โดยบรรดาองค์กรทางสังคมล้วนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์

                สสส. ดำเนินงานด้วยบุคลากรประจำนวน 90 คน กับงบประมาณเพียงร้อยละ 2 ของงบประมาณแผ่นดินด้านสาธารณสุข สสส.จึงไม่สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำของส่วนราชการ แต่ค้นคิดวิธีการใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบมากกว่าเดิม โดยอาศัยยุทธศาสตร์ 3 พลังShort URL:
iNet Revolutions Co., Ltd.