ยุทธศาสตร์

                สสส. ดำเนินงานด้วยบุคลากร จำนวน 90 คน กับงบประมาณเพียงร้อยละ 2 ของงบประมาณแผ่นดินด้านสาธารณสุข สสส.จึงไม่สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำของส่วนราชการ แต่ค้นคิดวิธีการใหม่ๆ ที่จะมีผล กระทบมากกว่าเดิม โดยอาศัยยุทธศาสตร์ 3 พลัง

                ยุทธศาสตร์ หลัก สานสามพลัง ประกอบด้วย พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังนโยบาย

                พลังปัญญาหรือความรู้       กำหนดทิศทางสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเป็นวิทยาศาสตร์

                พลังสังคมหรือภาคประชาชน   เป็นขบวนการขับเคลื่อนทั้งการรณรงค์ การผลักดันมาตรการต่างๆ และการเฝ้าระวัง

                พลังนโยบายหรือภาครัฐ  ที่จะมีมาตรการสาธารณะส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างและต่อเนื่อง

                นอกจากยุทธศาสตร์หลักแล้ว ยังมียุทธศาสตร์เฉพาะในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น เป็นต้น

 iNet Revolutions Co., Ltd.