วิสัยทัศน์และพันธมิตรในการสร้างเสริมสุขภาวะ

                “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” หมายถึง คนไทยมีสุขภาพดีครบในสี่มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม ทั้งนี้ “ระบบสุขภาพ” ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมย่อมจะเป็นหลักประกันความยั่งยืนสุขภาวะ

                ยุทธศาสตร์ระยะ 10 ของ สสส.

                ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 
iNet Revolutions Co., Ltd.